מכרזים

 

 

 

קול קורא לקבלת זיכיון לממכר שתיה ומזון באירועים בנס ציונה יולי 2021-יוני 2022

 1. החברה למוסדות חינוך ותרבות נס ציונה בע"מ (החברה לתרבות ופנאי) (להלן: "החברה") מודיעה בזאת על הזמנה להציע הצעות לניהול והפעלת דוכני מזון ושתיה לאירועים עירוניים עד לחודש יוני 2022 ,והכול בהתאם למפורט במסמכי הזמנה זו.
 2. החברה שומרת לעצמה את הזכות להאריך את תוקף ההתקשרות עם הספק הנבחר בשנה נוספת ע"פ תנאי מסמך זה.
 3. השירותים המבוקשים הינם: הצבת והפעלת דוכנים לממכר מזון ומשקאות וכן, משאיות מזון (פוד טראקס) אשר עומדות בתקנים של משרד הבריאות ובעלות אישורי הסעדה מתאימים לאירועים בעיר נס ציונה, אשר מנוהלים על ידי החברה.
 4.  המציע שייבחר על ידי החברה כזוכה בהליך זה (להלן: "הזוכה" או "המפעיל") יבצע את כל הפעולות הנדרשות, ללא יוצא מן הכלל לביצוע השירותים כמפורט במסמך זה וכפי שיעוגנו בהסכם בכתב שייחתם בין החברה לזוכה.
 5. המוצרים שיימכרו על ידי הזוכה בהליך זה יהיו כמפורט בנספח ג' להליך זה ובמחירים שנקבעו בנספח. כל חריגה מהמחירים או הוספת מוצרים נוספים תהיה כפופה לאישור החברה מראש.
 6. הזוכה בהליך זה ישיג את כל האישורים ו/או הרישיונות ו/או ההיתרים הנדרשים לצורך מתן השירותים לרבות אישורי עירייה, רשויות בטחון ובטיחות ויישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך, הכל קודם לתחילת מתן השירותים וכתנאי מוקדם להם. כמו כן, הזוכה בהליך זה יחויב לעמוד בכל דרישות החוק לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח – 1998 ,נהליו ותקנותיו ולפעול בהתאם להנחיות יועץ הנגישות לאירוע, ככל שיהיו.
 7. כל הפעולות הכרוכות בהצבת דוכני המזון והשתייה, לרבות הובלתם, הצבתם, חיבורם לחשמל ומים, אספקת מטפי כיבוי , בדיקתם וכיו"ב ייעשו על ידי המפעיל ועל חשבונו. ביום האירועים יש לעבור בדיקת מהנדס בטיחות וחשמל.
 8. הקמת והפעלת הדוכנים תעשה בתיאום והנחית מנהל מחלקת האירועים ו/או מי מטעמו ובהתאם להסכם שיחתם עם המפעיל.
 9. הגשת ההצעה: הצעת המציע תוגש באמצעות כתב ההתחייבות והטופס המצורף להליך זה כנספח א' בלבד מבלי לבצע בו כל שינויים, השמטות או תיקונים.
 10. המציע מתבקש לצרף להצעה פרטים אודותיו, צילומים של עבודות/דוכנים שהעמיד בעבר, פירוט על הציוד המצוי ברשותו ופירוט על ניסיונו ב-5 אירועים גדולים לפחות לפי הפירוט הבא:

שם הלקוח/הרשות המקומית מזמינת האירוע, שם האירוע ותיאור תמציתי שלו, תאריך, מספר הדוכנים שהוצבו על ידו באירוע, האם נוהלו על ידו דוכנים מקומיים בצירוף תמונות.

 

 

 

 1. המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום חמישי ה- 1/7/21 כ"א בתמוז תשפ"א בשעה 16:00.
 2. ההצעה תוגש במעטפה סגורה עליה יצוין "הצעת מחיר עבור ניהול והפעלת דוכני מזון לאירועים בנס ציונה 6/21-6/22".

ההגשה במסירה ידנית בלבד במחלקת האירועים בחברה, רח' השריון 1 נס ציונה.

ההשתתפות בהליך מותנית בעמידת המציע בתנאי הסף המפורטים לעיל ובכלל התנאים המצטברים הבאים:

 1. המציע הינו תאגיד רשום כדין במדינת ישראל או עוסק מורשה. על המציע לצרף אסמכתא על רישום התאגיד.
 2. המציע מחזיק ברישיון עסק בתוקף.
 3. המציע הנו בעל רישיון יצרן להגשת מזון מחוץ למקום הכנתו ו/או רישיון קייטרינג.

י"ב. אופן ניקוד ההצעות:

פרמטר 1: ניסיון המציע: לפרמטר זה יינתן ניקוד של  35% ע"פ מפרט הניסיון כמתבקש בסעיף ט' הנ"ל

פרמטר 2: ההצעה הכספית: לפרמטר זה יינתן ניקוד של 50% ע"פ המפורט בהצעה הכספית המצורפת.

ניקוד הצעה זו ייקבע ע"פ ההפרש בין התשלום לחברה לבין הסכום הנגבה מדוכן מקומי יהיה הקטן ביותר.

לדוגמא: אם מציע נוקב במחיר של 100 לתשלום לחברה עבור דוכן ומחיר של 150 ₪ שייגבה מתושב נ"צ המעוניין להקים דוכן, ההפרש לצורך ניקוד יהיה 50 נק'.

פרמטר 3: מחירון מוצרים: לפרמטר זה יינתן ניקוד של 15% ע"פ עמידה או הנחה של המציע ביחס למחירי המחירון המצורף כנספח ג'.

יובהר ויודגש כי החברה אינה מחויבת לבחור כל הצעה או בהצעה בעלת הניקוד הגבוהה ביותר.

שאלות הבהרה ניתן לשלוח עד ליום ראשון 27/6/21 לדוא"ל: [email protected]

 

שם מלא:_____________

כתובת:______________

ת.ז:________________

טלפון: ______________

פקס:_______________

תאריך:_____________

 

לכבוד:

החברה למוסדות חינוך ותרבות נס ציונה בע"מ (להלן :"החברה")

 

מאת: ______________________________ בע"מ , ח.פ _____________ (להלן: "הספק")

 

הנדון: כתב התחייבות

הואיל:              ולאורך שנת הפעילות, עד התאריך 30/6/2022, מבקשת החברה לערוך אירועים עירוניים ברחבי העיר נס ציונה במהלכו יופעלו דוכנים לממכר מזון ומוצרים נוספים לקהל הרחב  (להלן: "הדוכנים").

והואיל:             והחברה מעוניינת שהפעלת הדוכנים תהיה באמצעות גורם אחד שישמש כאחראי על הקמתו, תפעולו, ביצועו ופירוקו של האירוע ובכלל זה יהיה הכתובת הבלעדית לכל טענה שהיא ובידו תרוכז האחריות לניהולו התקין של האירוע ככל שהיא נוגעת לעניין הדוכנים.

והואיל:             ונבחרתי על-ידכם לשמש, על פי הצהרותיי כמפורט להלן, כזכיין האחראי על הקמתם, תפעולם ביצועם ופירוקם של הדוכנים.

והואיל:             וביקשתי מיוזמתי להתקשר עם החברה כקבלן עצמאי ולא כעובד.

לפיכך אני מתחייב ומצהיר כלפיכם, כדלקמן:

 1. המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד ממנה.
 2. אני מצהיר ומתחייב בזאת כי אין לי, ולא תהיינה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או כל זכות ו/או תביעה מכל סוג ומין שהוא כלפי החברה ו/או עיריית נס-ציונה בכל הכרוך ו/או הקשור לעניין האירוע לרבות מצב בו יוחלט כי האירוע יבוטל מכל סיבה שהיא ולרבות מצב בו ייגרם לי הפסד כספי כתוצאה מהאירוע ולרבות תקלה ברשת החשמל ו/או הגנרטור אשר יסופק על ידי החברה.
 3. אני מצהיר ומתחייב בזאת כי איני ולא אהיה זכאי לכל תשלום מאת החברה ו/או עיריית נס-ציונה בקשר להפעלת הדוכנים מכל סיבה שהיא.

 

 1. אני מצהיר בזאת כי ידוע לי למעט אספקת חשמל באמצעות מכשיר גנראטור בשעות המוגדרות להן והצבת פחי אשפה לפינוי האשפה במקום האירוע בסיומו, על ידי עיריית נס-ציונה – אין החברה ו/או עיריית נס-ציונה מחויבת לספק לטובת הדוכנים דבר.
 2. אני מצהיר ומתחייב בזאת כי בכל הנוגע לעניין האירוע הנני כפוף להוראותיהם של מנכ"ל החברה (להלן: "המנכ"ל") או מי מטעמו ו/או קב"ט עיריית נס ציונה (להלן: "הממונה") המוגדרים כמנהלי האירוע ואבצע הוראותיהם לשביעות רצונם המלאה.
 3. אני מצהיר ומתחייב בזאת לספק למנהלים כל הסבר בקשר לביצוע העבודה.
 4. אני מצהיר ומתחייב בזאת כי הנני בעל הניסיון ומלוא הכישורים, האמצעים והידע להפקת אירוע מסוג זה ובכלל זה הנני בעל מלוא הכישורים, האמצעים והידע בכל הנוגע להקמת הדוכנים תפעולם ופירוקם בכל הנוגע לעניין הדוכנים.
 5. אני מצהיר ומתחייב כי השירותים נשוא התחייבות זו יינתנו לחברה עלי ידי, וכי אשתמש בכל האמצעים העומדים לרשותי לצורך מתן השירותים המוגדרים בהסכם זה ברמה גבוהה ובאיכות טובה לשביעות רצונה המלאה של החברה.
 6. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל הנני מצהיר ומתחייב בזאת להיות נוכח במקום האירוע בכל שעותיו.

למען הסר ספק, בסיום פירוקו והחזרתו של מקום האירוע כשהוא נקי ומסודר לשביעות רצונם המלאה של מנהלי האירוע.

 1. אני מצהיר ומתחייב בזאת כי איני רשאי להעביר ו/או להסב התחייבות זו, כולה או מקצתה במישרין או עקיפין, לאדם ו/או לגוף אחר וכן איני רשאי למסור ו/או להמחות כל זכות או חובה על פי התחייבות זו  לאדם ו/או לגוף אחר ללא אישורה המוקדם בכתב של החברה.
 2. אני מצהיר ומתחייב בזאת שאינני רשאי להתקשר בשם החברה בכל חוזה ו/או התחייבות ו/או קשר משפטי מחייב על צדדים שלישיים למסירת ביצועו של הסכם זה ו/או לכל מטרה אחרת.
 3. אני מצהיר ומתחייב בזאת כי הנני "עוסק מורשה" המנהל ספרים כחוק ובהתאם לכל דין.
 4. אני מצהיר ומתחייב בזאת כי במתן השירותים על פי הסכם זה אפעל בכפוף להוראות כל דין.
 5. אני מצהיר ומתחייב בזאת כי אעמוד בכל דרישות משרד הבריאות ו/או משטרת ישראל ו/או הכבאות בנוגע לדוכנים.
 6. אני מצהיר ומתחייב בזאת כי הנני אחראי לכל מעשה ו/או מחדל שלי ו/או של עובדי ו/או של מי מטעמי ואשא בכל התוצאות הנובעות מנזק אשר יגרם מהתרשלות במתן השירותים על פי הסכם זה.
 7. אני מצהיר ומתחייב בזאת כי הנני אחראי לכל מעשה ו/או מחדל של מפעילי הדוכנים ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם בכל אירוע ואשא בכל הנזקים אשר יגרמו בשל מעשה או מחדל בהפעלת הדוכנים מכוח הסכם זה.
 8. אני מצהיר ומתחייב בזאת כי אבהיר בפני בעלי הדוכנים ועובדיהם כי בכל טענה ו/או דרישה מצידם בשל האירוע אני נושא בכל האחריות כלפיהם ואין ולא תהא להם כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או עיריית נס-ציונה באשר אינן מחויבות כלפיהם לדבר.
 9. אני מצהיר ומתחייב בזאת לשפות את החברה ואת עיריית נס-ציונה כנגד כל טענה ו/או תביעה שתופנה אל החברה ו/או עיריית נס-ציונה בקשר לדוכנים ובכלל זה גם כנגד כל טענה ו/או תביעה שתופנה לעניין נזקים שנגרמו, עקב מעשה או מחדל הנובעים מהפעלת הדוכנים וכן בגין טענות לעניין טיב הסחורה הנמכרת, איכות השירות וכיו"ב.
 10. במקום שהחברה ו/או עיריית נס-ציונה תחויב בתשלום כספי כלשהו בעד נזקים שהתחייבתי לשאת בהם כמוגדר בהתחייבות זו, אני מתחייב לשפות את החברה ואת עיריית נס-ציונה בשיעור הנזק כאמור וכן בשיעור הוצאות נוספו, לרבות שכ"ט עו"ד שנגרמו לחברה ו/או לעיריית נס-ציונה מחמת כך, ובלבד שתשלומו של הסכום נדרש על ידי אדם שניזוק וכפוף לכך שתימסר לי ודעה על כל הליך.
 11. אני מצהיר ומתחייב בזאת כי בהתקשרות עם החברה אני פועל כקבלן עצמאי, כי אין ולא ייווצרו ביני ו/או מי מטעמי לבין החברה יחסי עובד- מעביד וכי לא אהיה  זכאי לכל זכות ו/או תשלום ו/או הטבה סוציאלית ו/או פיצוי כלשהם על פי כל דין ונוהג המגיעים לעובד ולמעבידים.
 12. אני מצהיר ומתחייב בזאת להבהיר לעובדי, לבעלי הדוכנים ולכל הפועלים מטעמם, כי אין בינם לבין החברה יחסי עובד ומעביד וכי לא תהיה להם כל זכות ו/או תביעה כנגד החברה.
 13. אני מצהיר ומתחייב בזאת כי אני אחראי לתשלום שכר עבור עובדיי, ככל שאני מעסיק כאלה, לרבות כל הזכויות הסוציאליות להן הם זכאים.
 14. אני מצהיר ומתחייב בזאת לשלם לעובדים שיועסקו על ידי בכל הקשור למתן השירותים נשוא הסכם זה, שכר בהתאם להוראות חוק שכר מינימום התשמ"ז- 1987.
 15. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מוצהר כי אינני ו/או עובדיי ו/או בעלי הדוכנים ו/או עובדיהם זכאים לפיצויי פיטורים ולהטבות אחרות המגיעות לעובד או הנהוגות על פי כל דין ו/או נוהג.
 16. אני מצהיר ומתחייב בזאת כי תמהיל המוצרים שיימכר בדוכנים יכלול מוצרי מזון ומשחק בלבד ובסדר גודל של 70% מוצרי מזון ו 30% משחקים ומוצרים אחרים, אלא אם יאושר אחרת ע"י החברה ו/או עיריית נס ציונה.

בכל הנוגע לעניין המוצרים הנמכרים, יפורטו אלה ברשימה שתועבר לידי משטרת רחובות , למחלקת רישוי עסקים של עיריית נס-ציונה ולמנהלי האירוע כאמור להלן.

 1. אני מצהיר ומתחייב בזאת כי לא יימכרו בשום אופן ולאף אדם מוצרי אלכוהול בדוכנים למעט אם אושר על ידי החברה.
 2. אני מצהיר ומתחייב בזאת כי לא יימכרו בשום אופן ולאף אדם בקבוקי זכוכית או פחיות מתכת.
 3. אני מצהיר ומתחייב בזאת כי לא יימכרו בשום אופן ולאף אדם צעצועים מסוכנים לרבות נפצים וכיו"ב כאמור בצו הפיקוח על מצרכים  ושירותים (איסור ייצור יבוא ומכירה של צעצועים מסוכנים), תשמ"ז- 1986, ובכפוף לאישורו של הממונה.
 4. אני מצהיר ומתחייב בזאת שלא לעשות שימוש בגנרטור אשר לא יסופק לי על ידי החברה ו/או שימוש בפחמים ואש גלויה. חימום והכנת מזון יתבצעו על בסיס חשמל בלבד אלא אם יאושר לי אחרת בכתב ומראש על ידי החברה.
 5. אני מצהיר ומתחייב בזאת להעביר לידי משטרת רחובות, למחלקת רישוי עסקי של עיריית נס-ציונה ולמנהלי האירוע רשימה מסודרת של בעלי הדוכנים ועובדיהם – לכל אירוע, במועד שייקבע ע"י החברה ולא יאוחר מ-10 ימים לפני האירוע.
 6. אני מאשר ומתחייב כי במסגרת כתב התחייבות זה אפעיל דוכנים באירועים באופן עצמאי וכן באמצעות מפעילי דוכנים תושבי נס ציונה על פי תמהיל כמפורט בנספח א' (ההצעה הכספית).
 7. אני מצהיר ומתחייב בזאת כי תינתן זכות ראשונים בהצבת דוכנים לבעלי עסקים מהעיר נס ציונה וכי אתן עדיפות למפעיל דוכן אשר הינו תושב נס-ציונה. בהיעדר מענה או מפעיל תושב העיר יהיה ניתן לפנות למפעילים שאינם תושבי העיר.
 8. אני מתחייב כי טרום האירוע הראשון אשר יבוצע במסגרת כתב התחייבות זה אפרסם מודעה בעיתונות המקומית הקוראת לתושבי נס ציונה העומדים בתנאים לפנות אליי לטובת הפעלת דוכנים באירועים. נוסח המודעה מצורף כנספח ד' למסמכי הקול הקורא.
 9. הרשימה שתועבר לגורמים המוזכרים לעיל תפרט:
  1. שם מפעיל הדוכן ומס' ת.ז שלו.
  2. שם עובדי מפעיל הדוכן ומס' ת.ז שלהם.
  3. פירוט וסוגי המוצרים הנמכרים לרבות רישיון יצרן במידת הצורך.
  4. דרישות החשמל של כל דוכן ודוכן.
  5. פירוט מוצרי החשמל בכל דוכן ודוכן.
 10. בנוסף ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, אני מצהיר ומתחייב בזאת להעביר אישורי משרד הבריאות בקשר לכל דוכן המוכר מוצרי מזון ומתחייב לעבוד בכפוף, לעמוד בתנאים ולחתום על העתקי  "תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים ברוכלות מזון), תשס"ט-2009" ועל מסמך "תנאי תברואה נאותים" של משרד הבריאות. המסמכים מצורפים כנספחים להסכם זה ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
 11. ידוע לי כי אני מצהיר ומתחייב בזאת להבהיר למפעילי הדוכנים כי רק לאלה שיכללו ברשימה תינתן האפשרות לפתוח דוכן.
 12. ידוע לי ואני מצהיר ומתחייב בזאת ליידע את מפעילי הדוכנים כי מפעילי הדוכנים כי מפעיל דוכן ו/או מי מעובדיו שלא יהיה כלול ברשימה ו/או לא יעמוד בדרישות המשטרה בכל עניין שהוא, יגורש מהאירוע על ידי המשטרה או השיטור העירוני לאלתר ויקבל דו"ח עבירה בקשר להפעלת הדוכן.
 13. אני מתחייב שמפעילי הדוכנים לא יעסיקו נערים מתחת לגיל 18 ואני מתחייב לשלם לכם פיצוי בסכום מוסכם מראש של 500 ₪ לגבי כל נער שיהיה פחות מגיל מן הגיל הנקוב לעיל ואשר יעסוק בהפעלת הדוכן.
 14. אני מצהיר ומתחייב בזאת להנחות את מפעילי הדוכנים לשתף פעולה עם מנהלי האירוע בכל עניין שהוא במהלך שעות האירוע ועליהם לפעול בהתאם להוראותיהם ושביעות רצונם המלאה.
 15. אני מתחייב בזאת להנחות את מפעילי הדוכנים ונותני השירות באירועים לשירות איכותי ונאות לבעלי האירועים.
 16. אני מצהיר ומתחייב בזאת להנחות את מפעילי הדוכנים כי למנהלי האירוע נתונה הסמכות לאסור לאלתר מכירת מוצרים ולפרק את הדוכן מקום בו מתקיימת הפרה מצדם כמתואר 24-39 לעיל, זאת מבלי שתיווצר כל טענה כנגד כתוצאה מכך.
 17. אני מצהיר ומתחייב בזאת כי אספק לכל אירוע עמדה לכל דוכן – העמדות יאושרו ע"י החברה. יש לצרף תמונת דוכן עם שליחת הסכם זה.
  אני מצהיר ומתחייב בזאת לדאוג לעמדות בצבע, גודל וסוג אחיד כולל גגון, שיחפו את כל הדוכנים כאשר הכיסוי הקדמי יגיע עד לרצפה ובהתאם להוראות המשטרה .
 18. החברה תהיה רשאית למתג את הדוכנים במיתוג לפי בחירתה.
 19. אני מצהיר ומתחייב בזאת לדאוג להצבת דוכנים באורך של עד 2 מטר בלבד ועומק של עד 1 מטר בלבד.
 20. אני מצהיר ומתחייב בזאת כי לגופי החימום שיוצבו בדוכנים יהיו כיסוי קדמי תקני בהתאם להוראות המשטרה.
 21. אני מצהיר ומתחייב בזאת כי בשטחי הדוכנים יוצבו מטפי כיבוי אש תקניים בהתאם להוראות המשטרה ו/או כיבוי אש.
 22. אני מצהיר ומתחייב בזאת כי באחריותי לדאוג למיקום הדוכנים על פי הסדר שאקבע מראש ובכפוף לאישורם של מנהלי האירוע.
 23. חרף האמור לעיל ידוע לי כי נתונה למנהלי האירוע הסמכות לשנות מיקום הדוכנים בשעות האירוע ואני מצהיר ומתחייב בזאת כי לא תישמע ממני כל טענה לעניין זה.
 24. אני מצהיר ומתחייב כי אעמוד בדרישות החברה לכמות דוכנים לכל אירוע שיוגדר.
 25. רשימת האירועים, מיקום, כמות ותמהיל הדוכנים הנדרשים לכל אירוע תישלח על ידי החברה חודש בחודשו .
 26. החברה רשאית לשנות ו/או לבטל את תאריך ותמהיל הדוכנים עד 3 ימים לפני האירוע.
 27. החברה תעביר מחירון למוצרי בסיס ותעריפי מקסימום למכירה והספק יתחייב למכור לקהל את המוצרים בתעריפים אלו. מחירי מוצרים נוספים שאינם במחירון יאושרו מראש ובכתב על ידי החברה.

לא תהיה לספק אפשרות לשנות את מחירי המוצרים או את הסוג ו/או הגודל של המוצרים/המנות המוגשות בדוכן.

 1. החברה רשאית לשנות את מחירי המחירון ללא הודעה מוקדמת.
 2. הספק מתחייב להציג את מחירי המוצרים בדוכנים באופן ברור לעין.
 3. ידוע לי לוח הזמנים שיקבע לכל אירוע יפורט ע"י החברה ויכלול:
  1. זמן הקמת הדוכנים – כארבע שעות לפני האירוע, נתון להחלטת משטרה
  2. זמן פתיחת האירוע לקהל הרחב
  3. שעת סיום מכירת המוצרים וסגירת האירוע לקהל הרחב – כולל ניתוק חשמל
  4. פירוק הדוכנים, ניקיון איזור האירוע והחזרתו למצבו כפי שהיה טרם האירוע
 4. אני מצהיר ומתחייב בזאת לדאוג לניקיון האירוע בכל שעותיו.
 5. עבור כל דוכן אשר הוא או סביבתו לא יהיו נקיים בסיום האירוע ישלם הספק פיצוי כספי מוסכם בגובה 500 ₪.
 6. ידוע לי כי אי הגבה או הימנעות מפעולה כלשהי ו/או מהפעלת זכות כלשהי בהקשר להתחייבויותיי המפורטת בכתב התחייבות זה לא יחשבו ולא יתפרשו בשום פנים כויתור על זכות מזכויותיה של החברה אלא אם כן ויתרה החברה על זכותה בכתב ובמפורש.
 7. כל תוספת או גריעה מן ההתחייבויות המוטלות עלי במסמך זה יהיו חסרי תוקף אם לא יאושרו בכתב ומראש על ידכם.
 8. להבטחת התחייבויותיו יצרף הספק להצעתו עם חתימתה ערבות בנקאית בנוסח המצורף.
 9. כל תוספת להתחייבות זאת, ככל שתהיה, תהא אך ורק בכתב , חתומה על ידי שני הצדדים, וכל שינוי ו/או תוספת שלא ייעשו בכתב באופן מפורש וייחתמו על ידי שני הצדדים לא יהיו בעלי כל תוקף מחייב.
 10. כתובתי היא כמפורט בכותרת לכתב זה וכל מכתב שיישלח לפי הכתובת האמורה ייחשב כנתקבל על ידי ביום העברתו אלי באמצעות הפקס או ביום מסירתו אם יועבר אלי על ידי שליח.
 11. התחייבות זאת הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת להעברה או הסבה והינה מחייבת אותי באופן אישי.

ולראיה באתי על החתום

 

   _________________________                                                 ________________

       החברה                                                                                       הספק

 

 

נספח א'- ההצעה הכספית

 

 1. עבור כל דוכן (כמשמעו בסע' 44 בהסכם) שיעמוד בפועל בכל אירוע אשלם לחברה ע"פ המפורט בטבלה שלהלן.

 

 1. אני מצהיר ומתחייב בזאת כי הנני מוגבל לחייב בעלי הדוכנים בסכום המצוין בטבלה

סוג האירוע

תשלום עבור דוכן לחברה

עלות מקסימלית הפעלת דוכן שתיגבה מעסק תושב נס ציונה

ערב חגיגות עצמאות

 

 

_______ ₪

 

במילים: ______________ שקלים חדשים

 

_______ ₪

 

במילים: ______________ שקלים חדשים

אירוע גדול (בהשתתפות אלפי משתתפים דוגמת עפיפוניאדה, פסטיבל קיץ)

 

_______ ₪

 

במילים: ______________ שקלים חדשים

 

_______ ₪

 

במילים: ______________ שקלים חדשים

אירוע קטן (מאות משתתפים)

 

_______ ₪

 

במילים: ______________ שקלים חדשים

 

_______ ₪

 

במילים: ______________ שקלים חדשים

 

 

 

יצוין כי החברה תאפשר לספק לשמור לעצמו את הזכות להפעיל בעצמו עד 50% מהדוכנים בחגיגות העצמאות

עד 30% באירועים גדולים

 ובאירועים קטנים יוכל הזכיין להפעיל 100% מהדוכנים בעצמו.

 

 

נספח ב'- נוסח ערבות להבטחת הביצוע

בנק ........................

עבור כתב התחייבות להפעלת דוכני ממכר

 

ערבות בנקאית

 

 

לכבוד

החברה למוסדות חינוך ותרבות

 

א.נ.,

הנדון: כתב ערבות מס' ..........

 

1.       על פי בקשת החברה למוסדות חינוך ותרבות נס-ציונה בע"מ (להלן - המבקש) בקשר להסכם בין המבקש לבינכם בדבר הפעלת דוכני ממכר באירועים ולהבטחת התחייבות המבקש כלפי החברה  עפ"י ההסכם, הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך של 10,000 ₪  (במילים: עשרת אלפים  ₪) בלבד, כשסכום זה צמוד למדד יוקר המחיה כשמדד הבסיס הוא המדד האחרון הידוע ביום .............. (יום חתימת ההסכם) (להלן - "סכום הערבות").

2.       סכום הערבות ישולם לכם על ידנו תוך 10 ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב, חתומה ע"י  מנכ"ל החברה, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.

3.       לדרישתכם כנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה.

4.       תוקף ערבותנו זה יהיה עד ליום 30/8/22 וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לא יאוחר מהמועד הנ"ל. לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.

5.       ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

                                                                                בכבוד רב,

 

                                                                        בנק ..............................................

                                                                        סניף .............................................

 

 

 

נספח ג'- מחירון

מוצר

מחיר מקסימלי לצרכן

שתיה

כוס שתיה חצי ליטר

7 ₪

פחית שתייה (במידה ויאושר ע"י המשטרה)

8 ₪

ברד

6 ₪

בקבוק חצי ליטר (במידה ויאושר ע"י המשטרה)

10 ₪

בקבוק מים

7 ₪

מזון

נקניקיה גדולה/קטנה

15/20 ₪

פיצה אישית גדולה

25 ₪

קרפ

15 ₪

פופקורן

10 ₪

צמר גפן מתוק

10 ₪

גלידה אמריקאית

10 ₪

ארטיק קרח

5 ₪

מלאווח+ ביצה+ עגבניות

20 ₪

פיתה דרוזית

25 ₪

המבורגר/שניצל + צ'יפס

35/30 ₪

תורמוס/פול

15/20/25 לפי גודל

תפוח אדמה אפוי עם תוספות

25 ₪

תירס חם

10 ₪

וופל בלגי

20 ₪

תפוח מסוכר

10 ₪

מוקפץ עם בשר

35 ₪

מלבי

10

צ'יפס

15

טורטייה

30

כללי

ציורי פנים/ גוף

25

צמה בודדת כולל תוספות/ קישוט שיער

30

צמות

40

בלון גדול

35

בלונים בינוני

25

צעצוע

25-35

זוהרים

20

 

 

 

 

נוסח מודעה- תפורסם ע"י הזוכה (נספח ד')

ממכר שתיה ומזון באירועים במהלך שנת 2021

חברת ____________ מזמינה בזאת בעלי עסקים אשר כתובתם בעיר נס ציונה המעוניינים לבצע ממכר שתיה ומזון באירועים עירוניים בשנת 2021 תיצור עמה קשר ולהירשם.

יירשמו בעלי עסק להם רישיון רלוונטי והעומדים בתנאים הקבועים בחוק והכול בכפוף לתנאי ההסכם אשר נחתם במסגרת הקול הקורא לממכר שתייה ומזון באירועים בנס ציונה.

איש הקשר לביצוע הרישום :________________________

 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים