תקנון

 

 

כל שימוש באתר זה (כולל רכישה באמצעות האתר) מעיד על הסכמת המשתמש/ת ו/או הרוכש/ת לתנאי התקנון.

** תקנון החברה לתרבות ופנאי **

כללי

התקנון מופנה לנשים ולגברים כאחד. השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד. על כן, לשון זכר בתקנון זה כמוה כלשון נקבה. תנאי שימוש אלו מסדירים את השימוש באתר ובשירותים השונים המוצעים בו.

כל הרוכש באמצעות האתר ו/או משתמש באופן כלשהו באחד מהשירותים הניתנים באתר זה מצהיר כי הינו מודע לתקנון זה ולתנאיו ומסכים לכל תנאי התקנון, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפעילי האתר לפי תקנון זה ותנאיו.

אתר כרטיסים החברה לתרבות ופנאי נס ציונה (להלן: "האתר") הינו אתר אינטרנט של חברת מוסדות חינוך ותרבות נס ציונה בע"מ, אתר זה מאפשר לרכוש כרטיסים ומנויים להופעות באמצעות כרטיס אשראי.

החברה לתרבות ופנאי נס ציונה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה, לתקן ו/או לשנות הוראות תקנון זה, תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר, תפעולו ובשירותים. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת ע"י העירייה. נוסח התקנון המופיע באתר הינו הנוסח הקובע בכל  עת.

לבירורים שונים ונוספים, ניתן לפנות למחלקת המכירות בטלפון: 08-9304020 שלוחה 4 או  בפקס: 08-9401881

 

הגדרות

בתקנון זה, יהיה למונחים הבאים, הפירוש שלצידם, כדלקמן:

 "מזמין" או "משתמש"- אדם המזמין כרטיס להופעה/מנוי באמצעות אתר זה ו/או כל אדם אחר הגולש באתר.

"כרטיס להופעה" או "הכרטיס"- כרטיס לאחת מההופעות שבלוח ההופעות שבאתר המוצע למכירה באתר.

"עסקה"- הזמנת כרטיס להופעה באמצעות כרטיס אשראי באתר או בשיחה טלפונית עם מוקד ההזמנות.

 "שירות" או "שירותים"- אפשרויות רכישת הכרטיסים להופעות באמצעות האתר. מובהר כי הזמנת השירותים באמצעות אתר זה הינה ותיחשב לכל דבר ועניין הזמנת כרטיסים.

"עמוד התשלום" - העמוד באתר, שבו יש למלא את פרטי כרטיס האשראי ופרטיו האישיים של המזמין כתנאי לביצוע עסקה.

 

ביצוע עסקאות ותשלום

מלאי הכרטיסים למופעים השונים המוצעים באתר הינו מוגבל וביצוע ההזמנה הוא על בסיס מקום פנוי בלבד.

המחירים המפורסמים באתר הינם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ כחוק. החברה רשאית לשנות את כל המחירים המפורסמים באתר בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי והמשתמש (כהגדרתו להלן) מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה.

ביצוע עסקה באתר או באמצעות המוקד הטלפוני, ייעשה באמצעות מסירת פרטים אישיים (להלן "פרטי זיהוי") של המזמין כנדרש בעמוד התשלום וכן פרטי כרטיס אשראי תקף.

כרטיס האשראי יחויב בגין העסקה במועד ביצוע ההזמנה וייעשה על פי הפרטים שהוזנו. ההזמנה שמבצע הרוכש צריכה להתקבל ולהיקלט באתר באופן תקין ומסודר כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים לצורך ההזמנה ולצורך חיובו של הרוכש. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת ההזמנה. במידה והרוכש יקבל הודעה במהלך ביצוע ההזמנה ו/או לאחר ביצוע ההזמנה, בדבר תוכן שגוי בפרטי ההזמנה ו/או הודעה בדבר תקלה שארעה במערת בעת קליטת ההזמנה ו/או לא קיבל אישור הזמנה בדואר אלקטרוני, על הרוכש יהיה לפנות אל מחלקת המכירות בטלפון 08-9304020.

על רוכש הכרטיס/ים לוודא כי בעת ביצוע הרכישה מילא פרטי זיהוי מדויקים ועדכניים. באם בעת ביצוע הרכישה ימסור הרוכש פרט/י זיהוי שגוי/ים, לא יהיה בידי החברה לתרבות ופנאי נס ציונה להבטיח את אספקת כרטיסי הכניסה שנרכשו. הקלדת פרטי זיהוי שגויים אסורה לחלוטין על פי דין של החברה. החברה לתרבות ופנאי נס ציונה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל האמצעים המשפטיים והחוקיים כנגד מי שמסר במכוון פרטי זיהוי שגויים.

עם סיום תהליך הרכישה וכהוכחה לאישור התהליך, יוצג על גבי המסך סיכום הזמנה. במידה ולא יופיע מסך זה, נדרש המשתמש להשלים את הליך הרכישה באמצעות האתר או טלפונית בקופת האולם. החברה לתרבות ופנאי נס ציונה לא תהיה אחראית במידה והליך הרכישה לא הושלם כנדרש.

זכויות רוכש כרטיס כניסה הינן לצפות במופע/ אירוע /אתר שלגביו נרכש הכרטיס בלבד וזכותו זו של הרוכש כפופה לתנאי השימוש המופיעים להלן ו/או גם בכניסה לאתר האירוע במסגרת נוהלי כניסה לאתרים הנקבעים ע"י הנהלת כל אתר ואתר ו/או גם על גב כרטיס הכניסה. על הרוכש לבדוק מבעוד מועד את המגבלות החלות בתקנון ובאתר האירוע/ המופע. לא תחול על החברה לתרבות ופנאי נס ציונה כל אחריות בגין איסור עליו נודע לרוכש רק עם הגעתו לאתר, או בעת קבלת כרטיס הכניסה.

נכים ובעלי מוגבלויות אשר כניסתם לאתר ו/או דרכי ואופן ישיבתם מצריכים טיפול מיוחד, כגון מקומות ישיבה נגישים לנכים, יוכלו לבצע רכישה באמצעות האתר במקומות שהוגדרו וסומנו כנגישים לנכים. בנוסף, ניתן לבצע רכישה טלפונית דרך מחלקת המכירות בטלפון 08-9304020

כל גיל חייב כרטיס

על מנת שלא לפגום בהנאת הצופים ובהצלחת המופע, לא תתאפשר כניסת פעוטות.

לא תותר כניסה עם עגלות ילדים.

לא תותר כניסה לאולם עם מזון ושתייה.

 

כרטיסי הכניסה

כרטיסי הכניסה הדיגיטליים יתקבלו במסרון לטלפון הנייד אשר הוזן בכרטיס הלקוח, יום לפני המופע.

נבקשכם להגיע עם הטלפון הנייד או עם כרטיס המנוי המגנטי שברשותכם ולהציג את אחד מהם בכניסה לאולם, מבלי לגשת למחלקת המכירות.

אנו שולחים מסרוני תזכורת לאירועים, אך לא מתחייבים לתזכר לפני כל מופע, אנא רשמו לכם את תאריכים המופעים ועקבו אחריהם, אי הגעה לאירוע ללא ביטול תחויב במחיר מלא.

 

מאחרים

המאחר יופנה לשבת ביציע או במידת האפשר במקומות הפנויים בלבד! ולא תינתן שום אפשרות לזיכוי בגין אי שביעות רצון מהמיקום.

 

מדיניות ביטולים

במידה והחלטתם לבטל או לדחות את הזמנתכם, עשו זאת עד 24 שעות לפני המועד בטלפון למחלקת מכירות.

מופעים המתקיימים בשבת/מוצ"ש ניתן לבטל או לדחות עד יום שישי בשעה 12:00.

מעבר לשעות אלו לא ניתן לבטל או לדחות הצגות, קריית התרבות לא תכבד הודעה לאחר מועד זה ולא יינתנו כרטיסים חלופיים.

במקרה של ביטול, עד 24 שעות לפני המופע, ייוחזר התשלום בניכוי 5% דמי ביטול

במקרה שכרטיס למופע הודפס, לא ניתן לבטל עסקה לאחר איסוף הכרטיס אלא אם יחזיר הלקוח את הכרטיס בשלמותו.

בקשת מזמין להחלפת כרטיס באזור צפייה או במועד אחר - כמוה כבקשת ביטול עסקה; ויש להתחיל מחדש את תהליך הרכישה.

באמצעות האתר לא ניתן לאחר ביצוע ההזמנה להחליף אמצעי תשלום ו/או סוג התשלום (למשל, מחיוב אחד לחיוב בקרדיט; מתשלום במזומן לתשלום באשראי וכיוצא באלה); כל זאת ניתן לעשות רק ע"י מחלקת המכירות בטלפון: 08-9304020.

אם וככל שיבוטל אירוע על ידי החברה לתרבות ופנאי נס ציונה יבוטל חיובו של המזמין והוא זכאי לקבל החזר בגובה התשלום ששולם בעבור הכרטיס שהוזמן על-ידיו מבלי שיגבו ממנו דמי ביטול.

אם וככל שאירוע שהוזמן יידחה, יעמוד הכרטיס שנרכש למועד המקורי בתוקף למועד החדש, או לחלופין, יהא המזמין זכאי לקבלת החזר כספי

כל שינוי ו/או החלפת כרטיס שהוזמן דרך האתר ניתן לבצע באמצעות פנייה למחלקת המכירות

לא ניתן לבצע שינוי כאמור דרך אתר האינטרנט.

 

ניצול יתרת הצגות למנויים

בשורות הבאות נפרט את האפשרות לנצל יתרת הצגות מעונות קודמות,

מנויים אשר חידשו את המנוי שלהם לעונה הנוכחית, דהיינו 2023-2024, יהיו רשאים לנצל יתרות ממנוי של עונה קודמת, דהיננו 2022-2023.

לא יאושרו ניצול יתרות מעונות קודמות.

 

פרסומים

המידע המופיע באתר והפרסומים השונים שבו אינם מהווים המלצה או עצה מקצועית ואין להתבסס עליהם ולנהוג לפיהם בכל אופן שהוא. כל משתמש, העושה שימוש כלשהו במידע ו/או בפרסומים אלו, עושה זאת על אחריותו הבלעדית בלבד. על מנת לקשר או להציג את האתר באתרים אינטרנט אחרים, יש לקבל לכך אישור של החברה לתרבות ופנאי נס ציונה מראש ובכתב.

 

מדיניות ביטול מנוי

מנוי שיבוטל עד 14 ימים מיום הרכישה יחוייב בעלות דמי ביטול בגובה  של 5% מעלות המנוי (בניכוי מופעים/הצגות שהתקיימו).

לאחר 14 ימי עסקים ועד ליום 30.01.24 ביטול מנוי כרוך בחיוב של 40% מעלות המנוי והערך היחסי של הצגות/מופעים שנצפו במסגרת המנוי.

החל מיום 01.02.24 לא יתאפשרו ביטולי מנוי.

סודיות ופרטיות

הפרטים האישיים, הנמסרים בעת ביצוע העסקה נשמרים במאגר מידע של החברה לתרבות ופנאי ציונה (להלן: "מאגר המידע").

החברה לתרבות ופנאי נס ציונה נוקטת באמצעים הדרושים למניעת חדירה לאתר, לשמירת הסודיות על הפרטים האישיים של המשתמשים ולמניעת פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט ולא ניתן להבטיח הבטחה מלאה כי אכן שמירת הסודיות והפרטיות תישמרנה תמיד. על-כן, המשתמש מצהיר בזאת כי תוכן סעיף זה מובן לו וכי לא תהא למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה לתרבות ופנאי ו/או מי מטעמה עקב פגיעה ו/או תקלה ו/או שיבושים, לרבות כזו שתביא לפגיעה אפשרית בפרטיות ובסודיות פרטי המשתמש כפי שנמסרו על-ידו.

 

שימוש באתר

המשתמש מתחייב בזאת להשתמש באתר בהתאם להוראות תקנון זה ותנאיו ולא להשתמש באתר למטרה שאינה חוקית ו/או בניסיון להונות אחרים ו/או לפגוע בפרטיות ו/או לפגוע בכל זכות אחרת של כל אדם ו/או גוף ו/או צד שלישי כלשהו ו/או לצורך הטרדה ו/או להפצת "וירוסים" למיניהם ו/או כל דבר אחר שעלול לגרום נזק לאתר ו/או למשתמשיו ו/או לפגוע בזכויות ובכללן זכויות יוצרים ו/או מבצעים ו/או כל זכות קניין אחרת.

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר העלאת תכנים או להסיר מידע או תוכן מהאתר אשר מפר את האמור לעיל על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לתת למשתמש הודעה מראש. יובהר כי הנהלת האתר לא תיטול אחריות על כל נזק אשר עלול להיגרם עקב העלאת מידע או תוכן על ידי משתמש בניגוד לאמור לעיל.

 

אחריות ושיפוי

החברה לתרבות ופנאי נס ציונה עושה את מירב המאמצים לשמור על תקינות פעילותו של האתר. עם זאת, החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה, או בקווי התקשורת. החברה לא תישא, במישרין ו/או בעקיפין, כל אחריות במקרה של בעיה טכנית, ו/או הפסקות ו/או תקלות באתר ובשירות הניתן בו ו/או תקלות ושיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי התקשורת השונים המאפשרים גישה לאינטרנט. כמו כן, החברה עושה את מירב המאמצים על מנת להבטיח שהאתר יהיה בטוח לשימוש ונקי מכל 'וירוס' או כל תוכנה זדונית ו/או תוכנת רוגלה אחרת. יחד עם זאת, אין ביכולתה של החברה להבטיח כי האתר יהיה בטוח לשימוש ונקי מתוכנות זדוניות ו/או רוגלה בכל זמן. החברה לא תישא, במישרין ו/או בעקיפין, כל אחריות במקרה של בעיות בטיחות באתר ו/או נזק שייגרם למשתמש כתוצאה מ'וירוסים' ו/או תוכנות רוגלה ו/או תוכנות זדוניות אחרות. כל המידע הניתן באתר זה, וכן השירותים המוצעים בו ניתנים לשימוש כמות שהם (As Is) ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם כך, לרבות בגין המידע שבאתר ו/או תכונות השירות ו/או מאפייניו ו/או מגבלותיו ו/או התאמתו לצרכיו ו/או לדרישותיו.

החברה לתרבות ופנאי אינה אחראית לתוכן המועלה לאתר ואינה נותנת כל מצג או התחייבות ביחס למידע אשר מופיע באתר או נעשה נגיש באתר על ידי מי מהמשתמשים, לרבות לגבי מידת דיוקו, שלמותו ואמינותו של המידע וכן לגבי מידת התאמתו של המידע למטרה כלשהי.

 

החברה אינה אחראית לתכנים המפורסמים בקישוריות (Links) הקיימות באתר ומובילות לאתרי אינטרנט אחרים אליהם ניתן להגיע באמצעות אותן קישוריות. כן, אינה מתחייבת כי קישורית כלשהי תוביל לאתר אינטרנט פעיל.

החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר ו/או במידע שבו ו/או בשירותים הניתנים בו – תהא עילת התביעה אשר תהא. אחריותה של העירייה בכל מקרה ועל בסיס כל עילה משפטית תוגבל להחזר כספו של המזמין.

 

הפסקת פעילות האתר

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את פעילות האתר ו/או מכירת הכרטיסים להופעות באמצעותו וללא כל התראה ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה כלפיה.

 

שימוש בפרטי המשתמש

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש בכתובת הדוא"ל או במספרי הטלפונים הניידים שצוינו ע"י המשתמש לשם שיפור השירותים שהיא מציעה, ליצירת קשר עם המשתמש ומסירת פרטים אודות אירועים מסוימים ולצרכים סטטיסטיים. ככל שהמשתמש אינו מעוניין שהחברה תעשה שימוש בפרטים אלו, הוא מתבקש לפנות אל מחלקת המכירות או להסיר את עצמו באמצעות אתר האינטרנט או לפנות דרך הדואר האלקטרוני של מחלקת המכירות.

 

סמכות שיפוט

על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל.

 

 

** תקנון בית הפנאי **

 

https://pnay.smarticket.co.il/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F_page_31

 

מערכת למכירת כרטיסים